• Admin

แนะนำสาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาพืชสวน เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2507 พร้อมกับคณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้ชื่อเดิม คือ ภาควิชาพืชศาสตร์ ดำเนินการสอน สาขาวิชาเอกพืชศาสตร์ ด้านพืชไร่ พืชสวน 2532 ดำเนินการแยกเป็นภาควิชาพืชสวน 2549 รวมกับ พืชไร่ กีฏวิทยา โรคพืชวิทยา และทรัพยากรที่ดินและสิงแวดล้อม กลายเป็น ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร 2561 ดำเนินการแยกเป็นภาควิชาพืชสวน

© 2019 by Horticulture KKU Proudly created Narin C.