คณาจารย์

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขา พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- PhD. (Plant Physiology), University Blaise Pascal Clermont-Ferrand II, France; ปร.ด. (พืชไร่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

หัวหน้าสาขาพืชสวน

สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

Asst.Prof. Dr.SUPAT ISARANGKOOL

NA AYUTTHAYA

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- D.Agr.(Plant Breeding) Kyoto Univ.Japan

อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน

สุชีลา เตชะวงค์เสถียร

ศาสตราจารย์ ดร.

Prof. Dr.SUCHILA TECHAWONGSTIEN

- B.Sc.(Agriculture) with 1 st Honor, Kasetsart University, Thailand
-Ph.D.(Horticulture), Chiang Mai University, Thailand

อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน

ภาณุพล หงษ์ภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

Asst. Prof. Dr.Panupon HONGPAKDEE

- ปริญญาตรี วท.บ. สาขา เกษตรศาสตร์, จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
- ปริญญาโท วท.ม. สาขา เกษตรศาสตร์, จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย

อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน

รณรงค์ อยู่เกตุ

อาจารย์

RONNARONG YOOKATE

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน)

อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน

ดนุพล เกษไธสง

อาจารย์ ดร.

Dr.DANUPOL KETTHAISONG

- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1) พ.ศ. 2553
-ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พืชสวน) พ.ศ. 2560

อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน

นครินทร์ จี้อาทิตย์

อาจารย์ ดร.

Dr.NAKARIN JEEATID

- วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.ม. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Agricultural Science (Postharvest Biotechnology)Tokyo Univ. of Agriculture Japan

อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน

สังคม เตชะวงค์เสถียร

รองศาสตราจารย์ ดร.

Assoc. Prof. Dr.SUNGCOM TECHAWONGSTIEN

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(พืชสวน)
Ph.D.(Biotechnology)Saga Univ.Japan

อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน

สุมนา นีระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

Asst. Prof. Dr.SUMANA NEERA

- ปริญญาตรี วท.บ. สาขา เกษตรศาสตร์, จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

- ปริญญาโท วท.ม. สาขา เกษตรศาสตร์, จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

- Ph.D. (Biotechnology and Plant breeding) National Chung Hsing University Taiwan

อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน

ชานนท์ ลาภจิตร

อาจารย์  

CHANON LABJIT

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- Master National Chung Hsing Univ. Taiwan
- Ph.D. National Chung Hsing University Taiwan

อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน

รำไพ นามพิลา

อาจารย์ ดร.

Dr.RAMPAI NAMPILA

© 2019 by Horticulture KKU Proudly created Narin C.