คณาจารย์

สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

Asst.Prof. Dr.SUPAT ISARANGKOOL

NA AYUTTHAYA

หัวหน้าสาขาพืชสวน

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขา พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- PhD. (Plant Physiology), University Blaise Pascal Clermont-Ferrand II, France; ปร.ด. (พืชไร่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.

สุชีลา เตชะวงค์เสถียร

Prof. Dr.SUCHILA TECHAWONGSTIEN

อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- D.Agr.(Plant Breeding) Kyoto Univ.Japan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ภาณุพล หงษ์ภักดี

Asst. Prof. Dr.Panupon HONGPAKDEE

อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน

- B.Sc.(Agriculture) with 1 st Honor, Kasetsart University, Thailand
-Ph.D.(Horticulture), Chiang Mai University, Thailand

อาจารย์

รณรงค์ อยู่เกตุ

RONNARONG YOOKATE

อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน

- ปริญญาตรี วท.บ. สาขา เกษตรศาสตร์, จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
- ปริญญาโท วท.ม. สาขา เกษตรศาสตร์, จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย

อาจารย์ ดร.

ดนุพล เกษไธสง

Dr.DANUPOL KETTHAISONG

อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน)

อาจารย์ ดร.

นครินทร์ จี้อาทิตย์

Dr.NAKARIN JEEATID

อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน

- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1) พ.ศ. 2553
-ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พืชสวน) พ.ศ. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.

สังคม เตชะวงค์เสถียร

Assoc. Prof. Dr.SUNGCOM TECHAWONGSTIEN

อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน

- วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.ม. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Agricultural Science (Postharvest Biotechnology)Tokyo Univ. of Agriculture Japan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุมนา นีระ

Asst. Prof. Dr.SUMANA NEERA

อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(พืชสวน)
Ph.D.(Biotechnology)Saga Univ.Japan

อาจารย์  

ชานนท์ ลาภจิตร

CHANON LABJIT

อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน

- ปริญญาตรี วท.บ. สาขา เกษตรศาสตร์, จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

- ปริญญาโท วท.ม. สาขา เกษตรศาสตร์, จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

- Ph.D. (Biotechnology and Plant breeding) National Chung Hsing University Taiwan

อาจารย์ ดร.

รำไพ นามพิลา

Dr.RAMPAI NAMPILA

อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- Master National Chung Hsing Univ. Taiwan
- Ph.D. National Chung Hsing University Taiwan

© 2019 by Horticulture KKU Proudly created Narin C.